Направления

Международна научна конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбраната“ 2023

Заинтересованите автори са поканени да изпратят доклад(и) по едно или повече от следните примерни направления:

 • Теория на войната и военното изкуство
 • Теоретични аспекти на стратегическото ръководство
 • Отбрана, отбранителни способности и управление на кризи
 • Системи за управление
 • Въоръжение и боеприпаси
 • Бойна техника и системи
 • Логистична техника, имущества и материали
 • Ядрена, химическа и биологична защита и екология
 • Бойно осигуряване
 • Комуникационни системи и технологии
 • Радиолокация и радионавигация
 • Информатика и информационни технологии
 • Киберзащита, криптография и информационна сигурност
 • Икономически аспекти на отбраната
 • Военно-политически изследвания
 • Човешки фактор и медицина
 • Военна стандартизация, качество и сертификация
 • Изпитвания и контролни измервания
 • Образование и образователни стандарти