За конференцията

Международната научна конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбраната“ (Advanced Research and Technology for Defence - ARTDef) е ежегоден научен форум за представяне на политиката в областта на изследванията и технологиите в Министерството на отбраната и Българската армия, насочена към ефективно използване на научните постижения за изграждане и поддържане на необходимите отбранителни способности на Въоръжените сили.

Конференцията се подпомага от Министерството на отбраната.

Ще бъдат представяни нови технологии, политики, програми, инициативи и дискусии по въпроси, насочени към предизвикателствата пред МО и БА в областта на изследванията за отбрана, модернизацията и превъоръжаването на БА, повишаването на военнонаучния и военнообразователния потенциал за подпомагане развитието на Въоръжените сили и за изграждане на надеждна и устойчива отбрана на страната и достоен принос към отбранителната система на НАТО и ЕС, както и създаване на общност от експерти в областта на отбраната.

Основно предназначение на конференцията е обединяването на военнонаучния и военнообразователен потенциал за представяне на изследвания и разработки в областта на отбраната и оптимизация на отбранителните способности и ресурси, както и укрепването на взаимодействието и сътрудничеството с гражданските научни организации и институти и с представителите на бизнеса, работещи в тази област.

Конференцията се провежда всяка година и е с продължителност 2 работни дни.

Сборникът с доклади от конференцията е с ISSN 2815-2581 и е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД, под номер 4652.

Домакинството на конференцията е на ротационен принцип между съорганизаторите.

Участието в конференцията е безплатно!