Покана за участие 2023

Покана за участие

Международна научна конференция

Съвременни изследвания и технологии за отбраната

28 и 29 ноември 2023 г., Институт по отбрана, гр. София

НАПРАВЛЕНИЯ


 • Теория на войната и военното изкуство
 • Теоретични аспекти на стратегическото
  ръководство
 • Отбрана, отбранителни способности и
  управ-ление на кризи
 • Системи за управление
 • Въоръжение и боеприпаси
 • Бойна техника и системи
 • Логистична техника, имущества и
  материали
 • Ядрена, химическа и биологична защита и
  екология
 • Бойно осигуряване
 • Комуникационни системи и технологии
 • Радиолокация и радионавигация
 • Информатика и информационни технологии
 • Киберзащита, криптография и
  информационна сигурност
 • Икономически аспекти на отбраната
 • Военно-политически изследвания
 • Човешки фактор и медицина
 • Военна стандартизация, качество и
  сертифи-кация
 • Изпитвания и контролни измервания
 • Образование и образователни стандарти

ВАЖНИ СРОКОВЕ

Регистрация: 07.11.2023 г.
Окончателна версия на докладите: 17.11.2023 г.

ЦЕЛИ

Международната научна конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбраната“ (Advanced Research and Technology for Defence – ARTDef) е ежегоден научен форум за представяне на политиката в областта на изследванията и технологиите в Министерството на отбраната и Българската армия, насочена към ефективно използване на научните постижения за изграждане и поддържане на необходимите отбранителни способности на въоръжените сили.

Участието в конференцията е безплатно.

Работни езици – български и английски.

Домакин на конференцията през 2023 г. е Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, гр. София.

ОРГАНИЗАТОРИ

 • Дирекция „Политика по въоръженията“ – МО
 • Военна академия „Георги С. Раковски“
 • Военномедицинска академия
 • Национален военен университет „Васил Левски“
 • Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
 • Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“
 • Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

АДРЕС: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2
ТЕЛЕФОНИ: 02 92 21 839, 02 92 21 827, 02 92 21 821
ФАКС: 02 92 21 808
УЕБСАЙТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: https://artdef.net
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: organizers [at] artdef.net